Przejdź do treści

Zakończony I etap aktualizacji Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ

Miniatura zdjęcia

W ramach I etapu aktualizacji Listy Projektów Strategicznych (LPS), która trwała od 4 do 15 grudnia 2017 r., zmieniono dane dla 10 projektów znajdujących się w dokumencie z 2016 r. W ramach zmian wskazano w szczególności:

- zmianę terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji,

- zmianę wartości kosztów całkowitych, kwalifikowalnych oraz dofinansowania,

- zmianę wartości docelowych wskaźników projektu,

- aktualizację danych odnoszących się do inwestycji pn.: „Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu” (przywrócono wcześniejszy zakres inwestycji, przewidując także budowę trzeciego zbiornika LNG, zwiększono wartość ogólną i kwotę dofinansowania projektu).

W ramach niniejszego etapu aktualizacji nie włączano do dokumentu nowych projektów.

Ze względu na niewielki zakres zmian dokonanych w przedmiotowym dokumencie, zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ministerstwo Energii wystąpiło z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Listy Projektów Strategicznych, do następujących organów: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni w dniu 22 grudnia 2017 r.

Wszystkie wskazane organy wyraziły zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia przedmiotowej procedury.

Wobec powyższego, zgodnie z  art. 48 ust. 4 ww. ustawy, Minister Energii podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Załączniki:

LPS wersja 2.2

Komunikat Ministra Energii o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl