Przejdź do treści

Polityka energetyczna

Ministerstwo Energii pracuje nad nową polityką energetyczną Polski (PEP), która określać będzie długoterminową wizję rządu dla sektora energii.

Istotne znaczenie dla prac nad PEP ma polityka Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza poprzez regulacje pakietu dokumentów „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” – tzw. pakietu zimowego. Uzgodnienia Rady ds. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w dniu 18 grudnia 2017 r. wskazały kierunek w jakim zmierzać będzie sektor energetyczny w Unii Europejskiej. Finalny kształt dokumentu jest zależny od dodatkowych analiz oraz operacjonalizacji uzgodnień Rady TTE.

Warto zauważyć, że w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE równolegle trwają także prace nad Krajowym planem na rzecz energii i klimatu. Dokument będzie przedstawiał działania Polski podejmowane na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj. (1) bezpieczeństwa energetycznego, (2) dekarbonizacji gospodarki, (3) efektywności energetycznej, (4) zintegrowanego rynku energii oraz (5) innowacyjności. Dokument ze względu na zakres i zawartość, będzie w znacznym stopniu pokrywał się z zakresem polityki energetycznej. Opracowanie Planu wynika z projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną.

 

*** 

Do czasu przyjęcia nowej polityki energetycznej Polski obowiązującym dokumentem strategicznym dla sektora energii pozostaje Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2009 r., a także Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. przyjęta przez Radę Ministrów dnia 15 kwietnia 2014 r. 

Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (pobierz plik .pdf)

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (pobierz plik .pdf)

Załącznik 1- Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku (pobierz plik .pdf)

Załącznik 2 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku (pobierz plik .pdf)

Załącznik 3 - Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012 (pobierz plik .pdf)

Załącznik 4 – Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko (pobierz plik .pdf)

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku- załącznik do uchwały 157/2010 Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 roku (pobierz plik .pdf)

Energy Policy of Poland until 2030 (pobierz plik .pdf)

Appendix 1: Assessment of implementation of energy policy since 2005 onwards (pobierz plik .pdf)

Appendix 2: Projection of demand for fuels and energy until 2030 (pobierz plik .pdf)

Appendix 3: Action plan for the years 2009–2012 (pobierz plik .pdf)

Appendix 4: Conclusions from the strategic environmental impact assessment of energy policy (pobierz plik .pdf)

Raport z wyników konsultacji społecznych projektu polityki energetycznej Polski do 2030 roku (pobierz plik .pdf)

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (pobierz plik .pdf)

Copyright © Ministerstwo Inwestycji i RozwojuWykaz pytań i uwag zgłaszanych przez zainteresowane osoby i podmioty podczas konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (pobierz plik .pdf)
***
Informacje na temat realizacji Polityki eneregtycznej Polski do 2030 roku za lata 2009-2012 są dostępne na BIP ME >> link
****

W sierpniu 2015 r. ówczesne Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Dokument był opracowany w oparciu o decyzje podjęte przez poprzedni rząd, a znaczna część z nich uległa zmianie. Dla celów analitycznych projekty dokumentów w wersji z 2015 r. można znaleźć poniżej:

 

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Oceny realizacji poprzedniej polityki energetycznej (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Programu działań wykonawczych (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Wniosków z analiz prognostycznych (wersja z 07.08.2015) pobierz plik

Projekt Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (wersja z 07.08.2015) pobierz plik


Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl