Przejdź do treści

Energetyka jądrowa

Bloki nr 3 i 4 w EJ Ohi w Japonii
Bloki nr 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej Ohi w Japonii, styczeń 2012 r. (fot. Greg Webb / IAEA, CC)

Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej w celach elektroenergetycznych określa się ogólnie pojęciem energetyka jądrowa. Wchodzący w skład gospodarki narodowej system energetyki jądrowej jest zbiorem obiektów jądrowych, sprzężonych technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie, służących do wytwarzania, stosowania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, składowania materiału jądrowego w ilości umożliwiającej zrealizowanie samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego. W szczególności są to elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie z energetycznymi reaktorami jądrowymi oraz badawcze, doświadczalne i inne reaktory – w okresie od rozpoczęcia budowy do zakończenia eksploatacji i likwidacji. W tych reaktorach zachodzą procesy rozszczepienia jąder atomów uranu i plutonu (oraz powielania paliwa na bazie toru lub nierozszczepialnego izotopu U-238), wyzwolenie ciepła służącego do wytworzenia pary wodnej, zamienianej w obiegu wtórnym w energię mechaniczną w procesie ekspansji termicznej w turbinie, która napędza generator wytwarzający energię elektryczną.

Na świecie pracuje 448 bloków jądrowych w 30 krajach (04.10.2017). W budowie znajduje się kolejnych 57 bloków a ponad 160 jest planowanych.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych stanowi ok. 11,5% całkowitej produkcji elektryczności na świecie

Wykorzystywanie materiału jądrowego, nie występującego uprzednio szerzej w gospodarce, poza skalą laboratoryjną, nadaje wyjątkowy charakter energetyce jądrowej. Decyzja o wejściu na drogę rozwoju energetyki jądrowej wiąże się z koniecznością utworzenia krajowej infrastruktury prawnej i organizacyjnej zapewniającej wykorzystywanie tej energetyki dla celów wyłącznie pokojowych i w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.

Aby spełniać te wymagania powyższa infrastruktura powinna zapewnić programowi energetyki jądrowej wsparcie:

  • Rządowe,
  • prawne i regulacyjne,
  • organizacyjne,
  • technologiczne,
  • kadrowe,
  • przemysłowe.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) sformułowała charakterystykę tej infrastruktury, zakładając trzy etapy jej tworzenia:

  1. od podjęcia decyzji o budowie pierwszej elektrowni jądrowej (EJ) do stanu gotowości ogłoszenia konkursu ofert (przetargu) na budowę EJ,
  2. od ogłoszenia konkursu ofert (przetargu) do rozpoczęcia budowy EJ,
  3. od rozpoczęcia budowy do jej odbioru i podjęcia eksploatacji.

Do kompetencji Ministra właściwego do spraw energii,  zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej, należą sprawy związane z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju.

 

Działania informacyjne nt. energetyki jądrowej

Ministerstwo Energii prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące energetyki jądrowej. Informacje dotyczace tych działań można znaleźć w zakładce Aktualności oraz na profilu www.facebook.com/poznaj.atom.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl